نوشته‌ها

تشخیص تومولوس از تپه خاکی

/
تشخیص تومولوس از تپه خاکی به چه صورتی است اول تشخیص تومولوس بودن ی…

حفاری تومولوس

/
حفاری تومولوس به چه شکلی هست حفاری تومولوس سخت است ، این گونه …
تومولوس ها

تومولوس ها

/
اجناس تومولوس ها به چه صورتی هست اجناس تومولوس به این صورت است بستگی …