نوشته‌ها

نشانه چوپان

نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی

/
نشانه چوپان نشانه چوپان و گله اش در گنج یابی بیان کننده چیست ن…