نوشته‌ها

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی

/
گمانه اول نشانه پارچ یا ظرف آب نشانه پارچ و ظرف آب اگر با دید گنج…