نوشته‌ها

نقشه گنج

پازل علائم

/
پازل علائم به چه صورتی است پازل علائم ، عزیزان کار گنج یابی به تمرک…
منطبق نمودن

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

/
منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه منطقه مورد کاوش در گنجیابی منطبق ن…