نوشته‌ها

رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

/
چگونه باید نشانه های دفینه رو رمزگشایی کرد رمزگشایی نشانه دفینه ، بهت…
عوامل موثر در گمانه زنی شناسایی مکان اختفای گنج

عوامل موثر در گمانه زنی شناسایی مکان اختفای گنج

/
عوامل گمانه زنی درست شناسایی مکان اختفای گنج مکان اختفای گنج…
مفهوم نماد خاکستر در دفینه یابی

مفهوم نماد خاکستر در دفینه یابی

/
مفهوم نماد خاکستر در دفینه یابی و گنج یابی مفهوم نماد خا…
مفهوم نماد خاکستر در دفینه یابی

توپ سنگ و سنگ گهواره در گنج یابی

/
نشانه توپ سنگ: نشانه توپ سنگ و نشانه سنگ گهواره امکان دارد کاوشگ…