نوشته‌ها

نشانه بز در گنج یابی

نشانه بز در گنج یابی

/
نشانه بز در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نشانه بز به تعبی…