نوشته‌ها

علم نشانه

علم نشانه و نماد (علم کتیبه)

/
علم نشانه و نماد (علم کتیبه) به چه صورتی هست علم نشانه یک روشی برای ر…