نوشته‌ها

نماد جغد در گنج یابی

نشانه جغد در دفینه یابی

/
نماد و نشانه جغد در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نماد …